Isikuandmete töötlemine

Viimati uuendatud: 25.01.2021.

Eesmärk

Eesti Tööandjate Keskliit (edaspidi „Tööandjate Keskliit“ või „meie“ ) teavitab käesoleva isikuandmete töötlemise teatega, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid. Juhindume isikuandmete töötlemisel kohalduvatest isikuandmete kaitse alastest õigusaktidest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest („GDPR“). Rakendame asjakohaseid korralduslikke, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke meetmeid isikuandmete kaitse tagamiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja

MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit (registrikood: 80036271)
Kiriku 6, 10130 Tallinn, Eesti

Mis isikuandmeid me kogume

Tööandjate Keskliit kogub järgmisi isikuandmeid:
• Isiklikud andmed (nimi)
• Kontaktandmed (e-posti aadress).

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Tööandjate Keskliit töötleb punktis 3 nimetatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Tööandjate Keskliidu liikmetele uudiskirjade saatmine (GDPR Art. 6 (1) a));
 • Tööandjate Keskliidu juriidiliste kohustuse täitmine (raamatupidamine, avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine jm) (GDPR Art. 6 (1) c));
 • Tööandjate Keskliidu õigustatud huvi (GDPR Art. 6 (1) f)).

Õigustatud huvi alusel töödeldakse isikuandmeid muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Ärihommikute ja muude ürituste korraldamine (osalejate registreerimine, ürituse pildistamine);
 • Toimunud ürituste piltide avalikustamine Tööandjate Keskliidu sotsiaalmeedias;
 • Tööandjate Keskliidu teenuste arendamine;
 • Tööandjate Keskliidu sisene andmevahetus;
 • Juriidiliste nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine;

Uudiskirjade saamisest on igal ajal võimalik keelduda.

Isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võime olla kohustatud edastama punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseks isikuandmeid ametiasutustele või edastame isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele meie õigustatud huvile tuginedes, näiteks infosüsteemide arendajatele.

Isikuandmete töötlemine väljaspool euroopa majanduspiirkonda

Isikuandmeid ei edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Isikuandmete säilitamine

Tööandjate Keskliit säilitab isikuandmeid kuni punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseni või kuni õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või Tööandjate Keskliidu isikuandmete töötlemise aluseks oleva õigustatud huvi ära langemiseni.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on järgmised õigused oma isikuandmete suhtes:

 • Õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;
 • Õigus taotleda isikuandmete parandamist juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Õigus isikuandmete ülekandmisele;
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.

Nimetatud õiguste kasutamiseks saab andmesubjekt pöörduda meie poole aadressil employers@employers.ee.
Teatud juhtudel võivad nimetatud õigused olla piiratud – näiteks kui meil on andmete töötlemiseks seadusest tulenev kohustus. Vastuses andmesubjekti taotlusele põhjendame oma otsust.
Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn; e-mail: info@aki.ee; tel: +372 627 4135; veebileht: www.aki.ee) või kohtule, kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või muul viisil tema õigusi rikkudes.

Muudatused

Juhul, kui Tööandjate Keskliit muudab töödeldavate isikuandmete liike või andmete töötlemise eesmärke, teeb Tööandjate Keskliit vastavad muudatused käesolevas teavituses ning teavitab sellest andmesubjekti tema e-posti aadressil.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google

Privacy Policy and Terms of Service apply.